กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : สส.บ. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

มีความสนใจในการบำบัดด้าน Cognitive behavior therapy (CBT) และการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม

การฝึกอบรม

• Cognitive behavior therapy (CBT) for Depression

• ​Clinical Psychologist Training Program

• Internship: Clinical Psychologist Galya Rajanagarindra Institute

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559