จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี: วท.บ. จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาอิสระ
มีประสบการณ์การทำงานด้าน Learning Consultant & Psychologist โรงเรียนพัฒนาทักษะการคิดและการเรียนรู้

การฝึกอบรม

• Clinical Psychologist Training Program

• The Science of Happiness (Ongoing)

• Internship: Clinical Psychologist Prasat Neurological Institute

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559