ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.990

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : วท.บ. จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

Behaviour Modification
Acceptance and Commitment therapy (ACT) for beginner

ACT for adolescents (on going)"

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย (Canadian International School of Thailand)

การฝึกอบรม

• การให้การปรึกษาวัยรุ่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (ongoing)

• Cognitive behavior therapy (CBT) for Depression

• Clinical Psychologist Internship, Galyarajanagarindra Institute

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559