รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.922

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

• การอบรมเรื่อง "Cultivating Emotional Balance in the New Normal การสร้างสมดุลทางใจเพื่อรับมือกับชีวิตวิถีใหม่"

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาคลินิก โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แห่งประเทศไทย
สอนและบรรยายพิเศษให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

การฝึกอบรม

• Basic Skill in CBT Workshop from CAT

• การอบรมเรื่อง “การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย”

• การอบรมเรื่อง "Developmental and cognitive neuroscience for clinical psychologists: Current research and practices in children"

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559