top of page
Image-empty-state.png

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

Rungsipohn Sripen (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.922

การฝึกอบรม

• Basic Skill in CBT Workshop from CAT

• การอบรมเรื่อง “การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย”

• การอบรมเรื่อง "Developmental and cognitive neuroscience for clinical psychologists: Current research and practices in children"

• การอบรมเรื่อง "Cultivating Emotional Balance in the New Normal การสร้างสมดุลทางใจเพื่อรับมือกับชีวิตวิถีใหม่"

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาคลินิก โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ แห่งประเทศไทย
สอนและบรรยายพิเศษให้กับผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก

bottom of page