วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

นักจิตวิทยาการปรึกษา

N/A

การศึกษา

ปริญญาโท : ศ.ม. สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ค.บ. สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 )

• Professional Teacher License

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันปฏิบัติงานประจำตำแหน่ง นักจิตวิทยา ณ คลินิกเวชกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
มีประสบการณ์
การปฏิบัติงานให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ปฏิบัติงานให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ณ ศูนย์พัฒนาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยากรอบรมและบรรยายพิเศษให้หัวข้อด้านจิตวิทยาให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสตรีวิทยา 2
อบรมและให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยารายกลุ่มให้แก่เยาวชนในสถาศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนวัดพรมเทพาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

การฝึกอบรม

• ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

• Introduction to rational emotive behavior therapy (REBT)

• Perform group/individual counseling session for adolescent and adult for more than 600 hours.

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559