top of page
Image-empty-state.png

การศึกษา

ปริญญาตรี - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อธิณัฐ ชัยศรี

Atinat Chaisri

นักจิตวิทยาคลินิก

การฝึกอบรม

หลักสูตรDialectical Behavior Therapy (DBT)

หลักสูตรFamily Therapy

หลักสูตรMotivation Interviewing (MI)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ Psychological First Aid (PFA) ในผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต

หลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรองและปฏิบัติงานทีมเยียวยาช่วยเหลือจิตใจ (MCATT)

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการทำงาน
- นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

bottom of page