นักจิตวิทยาคลินิก

จ.ค.697 (Licensed Clinical Psychologist)

มีความสนใจทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จิตบำบัด การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตัวเอง การจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล 

จ.ค.922 (Licensed Clinical Psychologist)

มีความสนใจเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล  การส่งเสริมการปรับตัว และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม

นักจิตวิทยา

มีความสนใจด้านการจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล 

มีสนใจด้านจิตวิทยาเชิงบวกและความสุข ปัญหาความสัมพันธ์ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น การจัดการความเครียด อาการซึมเศร้าและความวิตกกังวล

มีความสนใจเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์ การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล

มีความสนใจด้านการจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และความวิตกกังวล

อธิษฐาน โมทอง 
Athithan Mothong 
(M.Sc.)

มีความสนใจด้านการจัดการปัญหาความเครียด การปรับตัว ภาวะซึมเศร้าและปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ

มีความสนใจด้านจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น