top of page
Image-empty-state.png

การศึกษา

ปริญญาตรี : วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ขนิษฐา อินต๊ะอดทน

Khanitha Inta-o-ton

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.674

การฝึกอบรม

• Dialectical Behavior therapy (DBT)

• อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาทักษะในการเป็นวิทยากรและจัดกระบวนการเรียนรู้

• อบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา (MI & MET)

• โปรแกรมเสริมพลังผู้ปกครองและครูเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน (School and Family Empowerment for Behavioral Modification)

• หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้าและเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม

• อบรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวบำบัด

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาคลินิก แผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประสบการณ์การทำงาน
• บรรยายและเป็นวิทยากรเกี่ยวกับสุขภาพจิตและยาเสพติดให้กับสถานศึกษา ศาลเยาวชน เรือนจำ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ
• บรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณค่าในตนเอง
• นักจิตวิทยาโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

bottom of page