Beautiful Landscape

WHAT PEOPLE SAY

"รู้สึกสบายใจขึ้นมากค่ะ หลังจากได้คุยกันแล้ว มองปัญหา และลบบาดแผลในจิตใจของตัวเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล เห็นแนวทางในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้น และจะปรับใช้ต่อไปค่ะ"

— 

Feedback us
ให้คะแนนเราค่อนข้างแย่ไม่ดีเท่าไหร่ดีดีมากเริ่ดให้คะแนนเรา
คุณจะแนะนำเพื่อนของคุณเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559