top of page
Beautiful Landscape

WHAT PEOPLE SAY

"รู้สึกสบายใจขึ้นมากค่ะ หลังจากได้คุยกันแล้ว มองปัญหา และลบบาดแผลในจิตใจของตัวเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล เห็นแนวทางในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้น และจะปรับใช้ต่อไปค่ะ"

— 

bottom of page