top of page

การให้บริการทางจิตวิทยา

ความแตกต่างระหว่างการบำบัดและการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและการบำบัดมีทั้งความเหมือนและความต่าง การบริการทั้งสอง สามารถทำได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ที่มีผู้รับบริการตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่มีข้อแตกต่าง คือ

จิตแพทย์และนักจิตวิทยา

เนื่องจาก Psych by side เป็นการให้บริการโดยนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก ไม่ใช่จิตแพทย์ ผู้รับบริการจึงควรเข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ก่อนเข้ารับบริการ

จิตแพทย์

Psychiatrist

จิตแพทย์ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ซึ่งสามารถตรวจร่างกาย วินิจฉัยและรักษาอาการทางจิต ด้วยการจ่ายยา และมีความรู้เกี่ยวกับโรคทางกายต่างๆ รวมทั้งสามารถทำการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้

นักจิตวิทยา

Psychologist

นักจิตวิทยา คือ ผู้ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต หรือให้การบำบัดผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาไม่สามารถตรวจร่างกาย จ่ายยาหรือวินิจฉัยโรคได้    

การบริการใน Psych by side เป็นการให้คำปรึกษาออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในขอบเขตความสามารถของนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก แต่ในส่วนของการตรวจร่างกาย การวินิจฉัย และการจ่ายยา หากผู้รับบริการจำเป็นต้องได้รับบริการดังกล่าว แนะนำว่าควรไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรับความช่วยเหลือ อันจะส่งผลดีต่อตัวผู้รับบริการในระยะยาว

bottom of page