top of page

About us

Who are we?

เราคือใคร 

Psych By Side ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิก

มีประสบการณ์ในการบำบัดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางจิตวิทยาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้

เรามีความตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และทำให้การเข้าถึงนักจิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย เรามุ่งหวังว่าความตั้งใจนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้บริการทางสุขภาพจิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้สังคม

โดยในอนาคตเรามุ่งหวังที่จะให้บริการการปรึกษาและบำบัดในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันก็ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเรามาเป็นกองทุนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคต เช่น การให้บริการฟรีแก่เด็กนักเรียน การเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนนักจิตวิทยา เป็นต้น

bottom of page