ผู้ให้บริการของเรา

Our Provider

พิชชาพร สิทธิโชค

พิชชาพร สิทธิโชค

Pitchaporn Sittichoke (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.697

ความสนใจด้านจิตบำบัด จิตวิทยาเชิงบวก สติบำบัด การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตัวเอง การจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล

ณฐภัทร เวชกามา

ณฐภัทร เวชกามา

Nathaphat Vedchakama

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค. 626

ความสนใจด้านจิตบำบัด เพื่อมุ่งเน้นการจัดการปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว และปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ

ขนิษฐา อินต๊ะอดทน

ขนิษฐา อินต๊ะอดทน

Khanitha Inta-o-ton

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.674

สนใจการให้คำปรึกษาและจิตบำบัด ความสัมพันธ์ การปรับตัวต่อความเครีดและการสูญเสีย ภาวะเศร้าและวิตกกังวล การสื่อสารในครอบครัว การเลี้ยงลูกเชิงบวก การกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

จองการนัดหมาย
ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

Treepradab Utaisedtawat

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.990

ความสนใจเฉพาะทางในด้านจิตวิทยาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์และการจัดการอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล

จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม

จรินทร์รัตน์ เรืองแจ่ม

Charinrat Ruangcham (M.Sc.)

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจในด้านจิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์ การจัดการกับความวิตกกังวล ความเครียด และภาวะซึมเศร้า

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

Vipavee Vorrawutvitayarak (M.A.)

นักจิตวิทยาการปรึกษา

N/A

สนใจในจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการกับความคิด การใช้ทฤษฎีและปรัญชาExistential therapy ในการค้นหาความหมายในชีวิตเพื่อเยี่ยวยาจิตใจ

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

Rungsipohn Sripen (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.922

ความชำนาญเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การส่งเสริมการปรับตัว และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม

ศุภณัฐ รอดหลง

ศุภณัฐ รอดหลง

Supanat Rodlong

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจในด้านการจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล

กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล

กฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล

Krittapas Thienwiwatnukul

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

ความสนใจด้านการจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล