ผู้ให้บริการของเรา

Our Provider

พิชชาพร สิทธิโชค

พิชชาพร สิทธิโชค

Pitchaporn Sittichoke (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.697

ความสนใจด้านจิตบำบัด จิตวิทยาเชิงบวก สติบำบัด การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตัวเอง การจัดการความเครียด ซึมเศร้า และวิตกกังวล

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

รังสิภรณ์ ศรีเพ็ญ

Rungsipohn Sripen (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.922

ความชำนาญเฉพาะทางด้านการให้คำปรึกษา การจัดการความเครียด ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล การส่งเสริมการปรับตัว และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อม

ศุภณัฐ รอดหลง

ศุภณัฐ รอดหลง

Supanat Rodlong(M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ความสนใจในด้านการจัดการความเครียด อาการซึมเศร้า และวิตกกังวล

อธิษฐาน โมทอง

อธิษฐาน โมทอง

Athithan Mothong (M.Sc.)

นักจิตวิทยา

N/A

ความสนใจด้านการจัดการปัญหาความเครียด การปรับตัว ซึมเศร้าและปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ

ณฐภัทร เวชกามา

ณฐภัทร เวชกามา

Nathaphat Vedchakama

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค. 626

ความสนใจด้านจิตบำบัด เพื่อมุ่งเน้นการจัดการปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม การปรับตัว และปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติ

ขนิษฐา อินต๊ะอดทน

ขนิษฐา อินต๊ะอดทน

Khanitha Inta-o-ton

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.674

สนใจการให้คำปรึกษาและจิตบำบัด ความสัมพันธ์ การปรับตัวต่อความเครีดและการสูญเสีย ภาวะเศร้าและวิตกกังวล การสื่อสารในครอบครัว การเลี้ยงลูกเชิงบวก การกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

วิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

Vipavee Vorrawutvitayarak (M.A.)

นักจิตวิทยาการปรึกษา

N/A

สนใจในจิตวิทยาเชิงบวก การจัดการกับความคิด การใช้ทฤษฎีและปรัญชาExistential therapy ในการค้นหาความหมายในชีวิตเพื่อเยี่ยวยาจิตใจ

ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์

Treepradab Utaisedtawat (M.Sc)

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค.990

ความสนใจเฉพาะทางในด้านจิตวิทยาจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ปัญหาความสัมพันธ์และการจัดการอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น ภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวล

ปุณณา สังข์สุวรรณ

ปุณณา สังข์สุวรรณ

PUNNA SUNGSUWAN

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จ.ค.652

ความสนใจด้านจิตบำบัดในบุคคล ผู้ประสบปัญหาด้านการปรับตัว และปัญหาด้านการจัดการอารมณ์ ความเครียดหรือวิตกกังวล รวมถึงผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

อธิณัฐ  ชัยศรี

อธิณัฐ ชัยศรี

Atinat Chaisri

จิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จ.ค.948

สนใจในโรคซึมเศร้า ความเครียด วิตกกังวล ความคิดอยากทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย