top of page
Image-empty-state.png

การศึกษา

ปริญญาโท - กำลังศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ปริญญาตรี - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปุณณา สังข์สุวรรณ

PUNNA SUNGSUWAN

นักจิตวิทยาคลินิก

ใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก จ.ค.652

การฝึกอบรม

หลักสูตร Cognitive Behavior Therapy for Psychosis (CBT for Psychosis)

หลักสูตร Motivational Interviewing (MI)

หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางใจ Psychological First Aid (PFA) ในผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต

หลักสูตรการอบรมการเจรจาต่อรองและการปฏิบัติงานทีมเยียวยาช่วยเหลือจิตใจ

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการทำงาน
นักจิตวิทยาคลินิก ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา กรมสุขภาพจิต (5 ปี)

bottom of page