top of page
Image-empty-state.png

การศึกษา

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภัทรานิษฐ์ สุกใส

นักจิตวิทยาการปรึกษา

การฝึกอบรม

• การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ ‘Satir Model Workshop: Creating Transformational Change’

• การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ จิตบำบัด: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ ระยะที 2 Schema therapy

• การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ จิตบำบัด: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติ ระยะที 3 Art therapy for Adolescence with Depression concern

• นพลักษณ์เพื่อการพัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษา

• การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ

• Advanced Art Feeling for Counseling

ประสบการณ์ทำงาน

- นักจิตวิทยาการปรึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
- ผู้ช่วยวิทยากร จัดอรมรมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
- ผู้นำกิจกรรมกลุ่ม ในหลายๆโครงการ เช่น โครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำ กลุ่มนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด โรงพยาบาลนครพิงค์

จองการนัดหมาย
bottom of page