ศุภณัฐ รอดหลง

นักจิตวิทยาคลินิก

N/A

การศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : วท.บ. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ทำงาน

การฝึกอบรม

• Internship: Clinical Psychologist, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

• Internship: Clinical Psychologist, Srithanya Hospital

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559