ณฐภัทร เวชกามา

นักจิตวิทยาคลินิก

หมายเลขใบประกอบโรคศิลปะ จ.ค. 626

การศึกษา

ปริญญาตรี วทบ. สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1 (First class honours, Gold Medal)

• Behaviour Modification

• Acceptance and Commitment therapy (on going)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาคลินิก ประจำสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วิทยากรช่วยบรรยายพิเศษแก่บุคลากรในและนอกกรมสุขภาพจิต

การฝึกอบรม

• Cognitive Behavioral Therapy for depression

• Motivation Interviewing (MI)

• Parenting management training (PMT)

© 2563 Psych By Side บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสังคม  ติดต่อ อีเมล: psychbyside@gmail.com |  โทร:  062-291-5394  098-6429559