top of page

Online Counseling

ปรึกษานักจิตวิทยาออนไลน์

เกี่ยวกับ

Psych By Side

Psych By Side ให้บริการโดยนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ

นักจิตวิทยาของเรามีประสบการณ์ในการบำบัดและให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานด้านจิตวิทยาค่อนข้างกว้างทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โรงเรียน โรงพยาบาล เคยให้การปรึกษาและบำบัดตั้งแต่เรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น ภาวะซึมเศร้า การจัดการอารมณ์ เครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล ไปจนถึงการดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เป็นต้น

รวมถึงการให้ความรู้หรือแนวทางส่งเสริมสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไป

เรามีความตั้งใจที่จะขยายการเข้าถึงการให้บริการทางสุขภาพจิตให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย และทำให้การเข้าถึงนักจิตวิทยาเป็นเรื่องง่าย เรามุ่งหวังว่าความตั้งใจนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมการใช้บริการทางสุขภาพจิตให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตให้สังคม

โดยเรามุ่งหวังที่จะให้บริการการปรึกษาในราคาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันก็ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งของพวกเรามาเป็นกองทุนในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคต เช่น การให้บริการฟรีแก่เด็กนักเรียน การเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในชนบทหรือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนนักจิตวิทยา เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา

1

Booking

จองการนัดหมายกับนักจิตวิทยาตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

2

Register

กรอกแบบฟอร์ม

การรับคำปรึกษาทางจิตวิทยา

4

Confirm

ท่านจะได้รับอีเมล 2 ฉบับ

1) อีเมลยืนยันการชำระเงิน

2) อีเมลยืนยันการนัดหมาย พร้อม link สำหรับใช้บริการ Google meet จากนักจิตวิทยาที่ท่านเลือกรับบริการในวันนัดหมายหรืออย่างน้อย 1 ชม.ก่อนถึงเวลานัด

รายวิชา รู้จิต รู้ใจ รู้สุข

ภาพถ่ายระยะใกล้ของหนังสือเล่มหนา

       วิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยา การเข้าใจตนเอง การเข้าใจผู้อื่น และการบริหารสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องจิตวิทยามาประยุกต์กับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

นำทีมสอนโดย

1. ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

2. คุณพิชชาพร สิทธิโชค

3. คุณวิภาวี วรวุฒิวิทยารักษ์

จำนวนบทเรียนทั้งหมด 12 บทเรียน

4.29 ชั่วโมง

มีประกาศนียบัตร

(เมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 80%)

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร:

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับเมื่อจบคอร์ส :

  1. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องจิตวิทยามาประยุกต์กับการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

  2. ผู้เรียนมีองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. ผู้เรียนได้รู้จักและความเข้าใจจิตใจของตนเองมากขึ้น

  2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

  3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางจิตวิทยาที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาในรายวิชา

1. Introduction

2. มาเริ่มเข้าใจตนเองกันเถอะ

3. ลงลึกไปกับทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจตนเอง

4. เทคนิคและวิธีการเข้าใจตนเองให้มากขึ้น

5. การอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข Empathy

6. Generation

7. การสื่อสารและเทคนิคการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

8. การบริหารสุขภาพจิต

9. เทคนิคการจัดการความเครียด

10. Mindfulness & Self Compassion

11. ความลับ 5 ข้อ ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย

12. บทสรุป

ลงทะเบียนเรียนได้ที่

ttps://klix.kmitl.ac.th/course/our-happiness/

ติดต่อสอบถาม

Facebook : @KLIX.KMITL

bottom of page